Pre webovú stránku a internetovú predajňu spoločnosti iSauna Design Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Spoločnosť iSauna Design Kft. (číslo v obchodnom registri: 08-09-032918; sídlo: 9174 Dunaszeg Liget utca 11.) v nasledujúcich poskytuje informácie pre používateľov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na ním spravovaných internetových stránkach (www.szaunagyartas.huwww.kulteriszaunahaz.hu, www.isaunahome.hu),  v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len: GDPR).

Pri vytvorení nariadení Informácií, spoločnosť so zvláštnym zreteľom prihliadala na nariadenia uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“), v Zákone o informačnom sebaurčení a o slobode informácií č. CXII z roku 2011 (ďalej len: „Infozákon“), v Zákone z roku 2013. číslo V. o Občianskom zákonníku (ďalej len „Občiansky zákonník“), ďalej v Zákone č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti („Zákon o reklamnej činnosti“), v Zákone č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou, ako aj v Zákone o účtovníctve č. C. z roku 2000. (ohľadom vystavovania a uschovania potvrdeniek), v Zákone č. CXIX. z roku 1995. o správe mien a údajov o bydlisku s cieľom výskumu a priameho získavania obchodu, ako aj zákona č. VI z r. 1998 o vyhlásení Dohovoru č. 108 zo Štrasburgu z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, respektíve v odporúčaniach „ONLINE PRIVACY ALLIANCE“.

Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov môže spoločnosť iSauna Design Kft. kedykoľvek, jednostranne zmeniť. Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov budú zverejnené na internetových stránkach www.szaunagyartas.hu a www.kulteriszaunahaz.hu, www.isaunahome.hu. Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov nadobúdajú právoplatnosť ich zverejnením.

  1. 1. Definícia pojmov

1.1 Dátový súbor: súbor údajov, spracúvaných v jednej evidencii;

1.2 Spracúvanie údajov: akákoľvek operácia na osobných údajoch alebo kombinácia operácií, ako je zhromažďovanie osobných údajov, ich zaznamenávanie, systematizácia, označovanie, uchovávanie, transformácia, úprava, používanie, vyhľadávanie, prístup, používanie, komunikácia, prenos, šírenie alebo zverejňovanie iným spôsobom, zosúladenie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie a zničenie, bez ohľadu na použitú metódu.

1.3 Prevádzkovateľ: ten, kto určuje ciele a nástroje – samostatne alebo spoločne s iným – ciele a nástroje spracúvania údajov.

Pre služby uvedené v týchto informáciách je prevádzkovateľom: • iSauna Design Kft. (číslo v obch. registri: sídlo: 22045 Törökbálint, Tópark utca 1. A. ép.) ďalej len: „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je hospodárska spoločnosť zaregistrovaná v Maďarsku, ktorá disponuje webovými stránkami a k nim prislúchajúcimi platformami na sociálnych médiách, ktoré prevádzkuje a vyvíja sama, ako aj s webshopom.

1.4 Osobný údaj alebo údaj: akýkoľvek údaj alebo informácia, na základe ktorej je možné používateľa, fyzickú osobu – priamym alebo nepriamym spôsobom – identifikovať.

1.5 Sprostredkovateľ: poskytovateľ služieb, ktorý v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje.

1.6 Webová stránka/y: webové stránky prevádzkované prevádzkovateľom a k webovým stránkam prislúchajúce platformy na sociálnych médiách.

1.7 Služba/y): služby poskytované prevádzkovateľom.

1.8. Používateľ: fyzická osoba, ktorá počas a v rámci využívania služieb poskytne svoj údaj uvedený v bode č. 2.

1.9. Zamestnanec: fyzická osoba, ktorá je s prevádzkovateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom právnom vzťahu smerujúcemu na výkon práce.

1.10. Potenciálny zamestnanec: fyzická osoba, ktorá sa prihlasuje na pozíciu inzerovanú Prevádzkovateľom.

1.11. Externý poskytovateľ: partneri služieb tretích strán, využívaných prevádzkovateľom, pre ktorých sú alebo môžu byť v záujme zabezpečenia ich služieb prenášané osobné údaje, respektíve ktorí pre prevádzkovateľa môžu prenášať osobné údaje. Za externých poskytovateľov sa ďalej považujú aj tí poskytovatelia, ktorí nespolupracujú s prevádzkovateľom, ale prostredníctvom prístupu na webové stránky služieb, zhromažďujú údaje o používateľoch, ktoré buď samostatne, alebo v spojení s inými údajmi môžu byť vhodné na identifikáciu používateľa.

1.12. Informácie: toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa.

1.13. Zničenie údajov: celkové fyzické zničenie nosiča údajov, ktorý obsahuje údaje;

1.14. Prenos osobných údajov: sprístupnenie údajov špecifickej tretej osobe; Uverejnenie údajov: sprístupnenie osobných údajov komukoľvek;

1.15. Vymazanie údajov: učinenie údajov nerozpoznateľným takým spôsobom, že ich znovunastolenie nie je možné;

1.16. Automatizovaný súbor údajov: súbor automaticky spracúvaných údajov;

1.17. Strojové spracúvanie:  zahŕňa tieto operácie, ak sú tie čiastočne alebo v celosti vykonávané automatizovanými nástrojmi: ukladanie údajov, logické alebo aritmetické operácie s údajmi, zmena, vymazanie, vyhľadávanie a šírenie údajov.

1.18. Systém: súbor technických riešení, prevádzkujú stránky a služby prevádzkovateľa a jeho partnerov, prístupné prostredníctvom internetu

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov používateľov

2.1. Ak používateľ navštívi webovú stránku, systém prevádzkovateľa automaticky zaznamená IP adresu používateľa.

2.2 Na základe rozhodnutia používateľa môže prevádzkovateľ v súvislosti s využívaním služieb dostupných cez webové stránky spracúvať nasledujúce údaje: meno, adresa bydliska, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, fotografia tváre, identifikačné číslo klienta evidované u prevádzkovateľa, obsah telefonického rozhovoru uskutočneného s prevádzkovateľom.

2.3 Ak používateľ odošle správu (napr. e-mail, čitateľskú poštu) do služby alebo zavolá do služby, v tom prípade prevádzkovateľ uloží adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo používateľa, čas volania, a spracúva ich v miere a v dobe potrebnej pre poskytovanie služieb.

2.4 Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje prednášajúcich a účastníkov ním organizovaných podujatí: meno, akademický titul (dr., prof., atď.), e-mailová adresa, pozícia, telefónne číslo, druhé telefónne číslo, názov podniku, s ktorým je vo vzťahu, záujem o sektor a činnosti, členské právne vzťahy oprávňujúce na zľavy, životopisné údaje prednášajúcich.

2.5 Prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s ad hoc žrebovaniami o výhry, ktoré uskutočňuje, tieto osobné údaje: meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zamestnanie, príslušnosť k dôchodkovému fondu a názov príslušného dôchodkového fondu, osobné údaje uvedené v inzeráte výhernej súťaže.

2.6 V súvislosti so službou internetového obchodu môže prevádzkovateľ spracúvať nasledujúce osobné údaje: meno, adresa bydliska, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, ako aj osobné údaje týkajúce sa fakturačného mena a adresy, ktoré používateľ poskytol na účely fakturácie, a osobné údaje týkajúce sa produktov vybraných na nákup a zvoleného spôsobu platby.

2.7 Prevádzkovateľ v súvislosti so svojimi zmluvami môže spracúvať meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu zákonného alebo povereného zástupcu strany, s ktorou uzatvára zmluvu.

2.8 Bez ohľadu na vyššie uvedené môže poskytovateľ služieb, ktorý technicky súvisí s prevádzkou služieb, vykonávať spracúvateľské činnosti na jednej z webových lokalít bez toho, aby o tom informoval prevádzkovateľa. Takáto činnosť sa nepovažuje za spracúvanie osobných údajov vykonávanou prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie na to, aby takémuto spracovaniu zabránil a identifikoval ho.

3. Aké osobné údaje spracúvame, ako dlho, na čo ich používame a na základe akého oprávnenia?

Právne podklady nášho spracúvania sú:

a) na základe § 6. ods. 1. písm. a) GDPR dobrovoľný súhlas používateľa so spracúvaním osobných údajov, založený na vhodných informáciách (ďalej len: Súhlas);

b) na základe bodu § 6. ods. 1. písm. b) GDPR je spracúvanie údajov potrebné pre plnenie takej zmluvy, v ktorej je používateľ ako dotknutá osoba jednou zo strán (ďalej len: Plnenie zmluvy)

c) na základe § 6. ods. 1. písm. c) GDPR je spracúvanie údajov potrebné pre plnenie právnej povinnosti vzťahujúcej sa na prevádzkovateľa (ako napríklad plnenie účtovných, účtovníckych povinností – ďalej len: Plnenie právnych povinností)

d) na základe § 6. ods. 1. písm. f) GDPR je spracúvanie údajov potrebné pre uplatnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany (ďalej len: Oprávnený záujem)

e) povolenie na spracúvanie osobných údajov, ktoré je zabezpečené prostredníctvom § 13/A. zákona č. CVIII. z roku 2001. o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (Zákon o elektronických službách), na základe ktorej je možné bez povolenia používateľa spracúvať fyzické osobné identifikačné údaje používateľov (meno, rodné meno, rodné meno matky, miesto a dátum narodenia) a adresa bydliska s cieľom vytvorenia zmluvy smerujúcej na poskytovanie služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou, určenia modifikácie jej obsahu, sledovania jej plnenia, fakturovanie poplatkov, ktoré z nej pochádzajú, ako aj uplatnenia súvisiacich pohľadávok, ďalej je možné bez súhlasu používateľa spracúvať fyzické osobné identifikačné údaje, adresu bydliska, ako aj údaje, vzťahujúce sa na čas, dobu trvania a miesto využívania služby, s cieľom fakturovania poplatkov pochádzajúcich zo zmluvy smerujúcej na poskytovanie služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou (ďalej len: Zákon o elektronických službách).

Osobitne každý právny podklad spracúvania osobných údajov v nižšie uvedených určujeme podľa jednotlivých kategórií údajov a cieľov spracúvania údajov, s odkazovaním na vyššie uvedený zoznam.

3.1. V prípade spracúvania osobných údajov v súvislosti so všeobecným používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou iSauna Design Kft.

ABCDEF
Dotknutá osobaKategória údajovZdroj údajovÚčel spracúvania údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovDoba spracúvania osobných údajov
Registrovaný používateľIdentifikátor uskutočnenej transakciepochádzajúce od dotknutej osobyVytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy Fakturovanie poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): § 13/A. zákona o elektronických službách   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm. b) GDPR   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyV dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.
Suma uskutočnenej transakciepochádzajúce od dotknutej osobyVytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy Fakturovanie poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): § 13/A. zákona o elektronických službách   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm. b) GDPR   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod b): Plnenie právnych povinností podľa § 6. ods. 1. písm. c) GDPR – vystavenie faktúry   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyPre plnenie zmluvy a fakturáciu 8 rokov od dátumu vymazania zo strany používateľa (dôvod: fakturačné údaje).
Predmet uskutočnenej transakcie (zakúpený produkt, služba)pochádzajúce od dotknutej osobyVytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy Fakturovanie poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): § 13/A. zákona o elektronických službách   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPR   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod b): Plnenie právnych povinností podľa § 6. ods. 1. písm. c) GDPR – vystavenie faktúry   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyPre plnenie zmluvy a fakturáciu 8 rokov od dátumu vymazania zo strany používateľa (dôvod: fakturačné údaje).  
Doručovacia adresapochádzajúca od dotknutej osobyVytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a): § 13/A. zákona o elektronických službách   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPR   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod b): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyV dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.
Fakturačné meno a adresapochádzajúce od dotknutej osobyVytvorenie, určenie obsahu, modifikácia, plnenie zmluvy Fakturovanie poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): § 13/A. zákona o elektronických službách   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPR   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod b): Plnenie právnych povinností podľa § 6. ods. 1. písm. c) GDPR – vystavenie faktúry   V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyPre plnenie zmluvy a fakturáciu 8 rokov od dátumu vymazania zo strany používateľa (dôvod: fakturačné údaje).    
GPS súradnice, ak ich užívateľ povolilZbierané z mobilného zariadeniaProfilovanie – zobrazovanie behaviorálnej reklamy, pochopenie preferencií zákazníkovSúhlas podľa § 6. ods. 1. písm a) GDPRDo odvolania súhlasu.

Poskytnutie údajov označených *-kou je povinné, bez nich nie je možné používanie, poskytnutie týchto údajov je predbežnou podmienkou pre uzatvorenie zmluvy.

Používateľ môže vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu zaslaním e-mailu spoločnosti iSauna Design Kft. na túto e-mailovú adresu: info@szaunagyartas.hu

Prevádzkovateľom je spoločnosť iSauna Design Kft.

4. Osobné údaje spracúvané špecificky podľa služieb v rámci  jednotlivých služieb webových stránok a webshopu prevádzkovaných spoločnosťou iSauna Design Kft.

4.1. Registrácia platobnej karty v rámci jednotlivých služieb webových stránok a webshopu prevádzkovaných spoločnosťou iSauna Design Kft.

ABCDEF
Dotknutá osobaKategória údajovZdroj údajovÚčel spracúvania údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovTrvanie spracúvania osobných údajov
Registrovaný používateľmeno uvedené na platobnej karte*pochádzajúce od dotknutej osobya) Uzatvorenie, vymedzenie, zmena a plnenie zmluvy b) Identifikácia používateľa c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPR V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyV dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.
číslo platobnej karty*pochádzajúce od dotknutej osobya) Uzatvorenie, vymedzenie, zmena a plnenie zmluvy b) Identifikácia používateľa c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPR V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyV dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.
dátum platnosti platobnej karty*pochádzajúce od dotknutej osobya) Uzatvorenie, vymedzenie, zmena a plnenie zmluvy b) Identifikácia používateľa c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPR V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyV dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.
názov banky, ktorá kartu vydalapochádzajúce od dotknutej osobya) Uzatvorenie, vymedzenie, zmena a plnenie zmluvy b) Identifikácia používateľa c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPR V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyV dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.
CVV/CVC kód karty*pochádzajúce od dotknutej osobya) Uzatvorenie, vymedzenie, zmena a plnenie zmluvy b) Identifikácia používateľa c) Uplatnenie pohľadávok a práva, prevencia a riešenie podvodovV prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod a) a b): Plnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPR V prípade cieľov uvedených v stĺpci D bod c): § 6. ods. 1. písm f.) GDPR – Oprávnené záujmyV dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.
názov platobnej kartypochádzajúce od dotknutej osobya) Uzatvorenie, vymedzenie, zmena a plnenie zmluvyPlnenie zmluvy podľa § 6. ods. 1. písm b.) GDPRV dobe trvania povinnosti podľa právnych predpisov, respektíve oprávneného záujmu.

Poskytnutie údajov označených *-kou je povinné, bez nich nie je možné uskutočniť registráciu platobnej karty.

Používateľ môže vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu zaslaním e-mailu spoločnosti iSauna Design Kft. na túto e-mailovú adresu: info@szaunagyartas.hu

Prevádzkovateľom je spoločnosť iSauna Design Kft.

5. Aké údaje o vás zbierame automaticky, prečo profilujeme vaše údaje a aké dôsledky to pre vás môže mať?

Akými nástrojmi a aké údaje o vás zbierame automaticky?

V rámci používania webových stránok a webshopu prevádzkovaných spoločnosťou iSauna Design Kft. používame malé programy, takzvané koláčiky alebo cookies a podobné technológie na mobilných zariadeniach používateľov, aby sme napomáhali pri identifikácii a napomáhali pri rozpoznaní údajov používateľa.

Pri návšteve webovej stránky a využívania služieb umiestňujeme vo webovom prehliadači používateľa a v e-mailoch na HTML základe cookies, v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Vo všeobecnosti je cookie taký malý súbor, ktorý je tvorený písmenami a číslicami, ktoré z nášho serveru odošleme na nástroj používateľa. Súbory cookies umožňujú rozpoznať, kedy sa používateľ naposledy prihlásil na webové sídlo, pričom hlavným účelom súboru cookie je umožniť používateľovi prístup k personalizovaným ponukám, reklamám, ktoré personalizujú skúsenosti používateľa pri používaní webového sídla a vyjadrujú jeho osobné potreby.

5.2. Účel cookies, používaných poskytovateľom:

a) Bezpečnosť: podpora a umožnenie bezpečnosti a podporovanie poskytovateľa pri rozpoznaní činnosti s porušením právnych predpisov.

b) Preferencie, vlastnosti a služby: cookies dokážu používateľovi povedať, ktorý jazyk používateľ preferuje, aké sú komunikačné preferencie používateľa, pomáhajú používateľovi vyplniť formuláre na webovej lokalite a uľahčujú ich.

c) Reklama: Poskytovateľ môže použiť cookies na to, aby používateľovi zobrazoval relevantnú reklamu na webovej lokalite aj mimo nej. Súbory cookie sa môžu používať aj na zobrazenie toho, či používatelia, ktorí videli reklamu na webovej lokalite, následne navštívili webovú lokalitu inzerenta. Podobne, aj obchodní partneri poskytovateľa môžu používať cookies na určenie toho, či poskytovateľ zobrazil na webovej stránke ich reklamu a táto reklama mala aký výsledok, a na zasielanie informácií poskytovateľovi služieb o tom, ako sa používateľ správa vo vzťahu k reklamám. Poskytovateľ môže spolupracovať aj s takým partnerom, ktorý používateľovi na webovej lokalite alebo mimo nej zobrazí reklamu následne po tom, čo používateľ navštívil webovú stránku tohto partnera.

d) Výkon, analytika a výskum: takéto cookies pomáhajú poskytovateľovi služieb pochopiť, ako webová lokalita funguje na rôznych miestach. Poskytovateľ môže používať aj také cookies, ktoré Webovú stránku vyhodnocujú, zlepšujú, študujú, vrátane produktov, funkcií a služieb, keď používateľ pristupuje na webovú lokalitu z iných webových lokalít alebo zariadení, ako je počítač alebo mobilné zariadenie používateľa.

5.3. Typy cookies, používaných poskytovateľom:

a) analytika, sledovacie cookies;

b) session cookies: ktoré fungujú len dovtedy, kým trvá pracovný postup (zvyčajne daná návšteva na webovej stránke alebo pracovný postup v prehliadači);

c) trvalé cookies:  pomáhajú rozpoznať používateľa ako existujúceho používateľa, čím uľahčujú návrat na webovú lokalitu bez nutnosti opätovného prihlásenia. Po prihlásení používateľa zostane trvalý súbor cookie v prehliadači používateľa a webová lokalita ho môže prečítať, keď sa používateľ vráti na webovú lokalitu.

Adobe Flash je iná technológia, ktorá disponuje funkcionalitou rovnocennou s cookies. Adobe Flash je schopné uložiť údaje na zariadení používateľa. Nie každý prehliadač ale umožňuje odstránenie Adobe Flash cookies. Používateľ môže obmedziť alebo blokovať Adobe Flash cookies cez webovú stránku Adobe. Ak ich používateľ obmedzí/blokuje, môže sa stať, že niektoré funkcie webovej stránky nebudú použiteľné.

5.4. Cookies používané tretími stranami:

Spoľahliví partneri napomáhajú poskytovateľovi pri zobrazovaní reklám na webovej stránke a mimo nej, a aj poskytovatelia analytiky, ako sú Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComStore môžu na nástroji používateľa umiestniť cookies.

Používatelia môžu zakázať používanie Google cookies na stránke slúžiacej na vypnutie Google reklám.

Na odkaze http://www.networkadvertising.org/choices/ je možnosť na zakázanie cookies aj iných externých poskytovateľov.

5.5. Kontrola a správa súborov cookie:

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje, aby užívatelia kontrolovali prostredníctvom nastavení používanie cookies. Ak však používateľ obmedzí používanie súborov cookies na webovej lokalite, môže to zhoršiť používateľský zážitok, pretože už nebude prispôsobený používateľovi. Používateľ okrem toho môže zakázať aj ukladanie nastavení šitých na mieru, ako sú napríklad prihlasovacie informácie.

Ak používateľ nechce, aby poskytovateľ služieb pri návšteve webovej lokality používal súbory cookies, môže v ponuke nastavení odmietnuť používanie určitých súborov cookies. V záujme toho, aby poskytovateľ získal informácie o tom, že používateľ zakázal používanie jednotlivých cookies, poskytovateľ umiestni na zariadení používateľa zákazové cookie, preto poskytovateľ bude vedieť, že nemôže umiestňovať cookies vtedy, keď používateľ pri nasledujúcej príležitosti navštívi webovú stránku. Ak si používateľ neželá dostávať súbory cookies, môže zmeniť nastavenia prehliadača vo svojom počítači. Ak používateľ používa Webovú stránku bez zmeny nastavení, poskytovateľ na to prihliada tak, že používateľ na webovej stránke súhlasí s odosielaním akýchkoľvek cookies. Webová stránka bez cookies nefunguje správne.

Ďalšie informácie o súboroch cookie vrátane ich typov, spracovania a vymazávania nájdete na stránke wikipedi.org alebo na internetovej stránke www.allaboutcookies.org, alebo www.aboutcookies.org.

Používatelia môžu cookies regulovať a povoľovať aj na nasledujúcom odkaze: https:www.aboutads.info/choices a https://www.youronlinechoices.eu.

6. Kto spracúva vaše osobné údaje a kto má k nim prístup?

Prevádzkovateľ

Správcom vašich údajov, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, je spoločnosť iSauna Design Kft., ktorej kontaktné údaje a údaje o spoločnosti sú uvedené nižšie:

iSauna Design Kft.

Číslo v obchodnom registri: 13-09-161868

Daňové číslo: 24386106-2-43

Sídlo: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. A. ép.

Poštová adresa: HU-9174 Dunaszeg, Liget út 11

Zástupca: Márk Balázs konateľ (kontakty: +36 70 310 8090, balazs.mark@szaunagyartas.hu)

E-mailová adresa: info@szaunagyartas.hu

Telefónne číslo: +23428914

Zo strany spoločnosti  iSauna Design Kft. majú k vašim údajom prístup zamestnanci spoločnosti v tom rozsahu, ktorý je bezprostredne potrebný pre výkon ich práce. Oprávnenie k prístupu k vašim osobným údajom sú uvedené v prísnych interných normách.

Sprostredkovatelia

Na účely spracúvania údajov môže spoločnosť iSauna Design Kft. v súlade so vzťahujúcimi sa nariadeniami prostredníctvom písomnej dohody poveriť sprostredkovateľa, a v nevyhnutnom rozsahu môže vaše údaje preniesť ktorémukoľvek takto zapojenému sprostredkovateľovi. Údaje potrebné na kontaktovanie (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) a akékoľvek informácie o budúcich prieskumoch verejnej mienky a prieskumoch trhu, ktoré poskytnete, sa spracúvajú spoločne (nie oddelene alebo anonymne).

7. Kto je zodpovednou osobou spoločnosti iSauna Design Kft. a aké sú jej kontakty?

Spoločnosť iSauna Design Kft. na základe právnych predpisov nie je povinná na vymenovanie alebo zamestnávanie zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov.

8. Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a ako zabezpečíme, aby ste ich mohli uplatniť?

a) Právo na prístup: môžete požiadať o informácie o tom, aké údaje spracúvame, na aký účel, ako dlho, komu ich poskytujeme a odkiaľ údaje spracúvame.

b) Právo na opravu : ak sa vaše údaje zmenia alebo sú nesprávne zaznamenané, môžete požiadať o ich opravu, doplnenie alebo objasnenie.

c) Právo na vymazanie:  v prípadoch stanovených zákonom nás môžete požiadať o vymazanie nami spracúvaných vašich osobných údajov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania  osobných údajov: v prípadoch stanovených zákonom nás môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e) Právo na prenos osobných údajov: môžete požiadať o prenos vašich osobných údajov, využitím tohto svojho práva môžete požiadať,  aby sme vám poskytli vaše údaje v kategóriách stanovených zákonom alebo ich na základe vašej osobitnej žiadosti a povolenia preniesli priamo inému poskytovateľovi služieb, ktorého ste určili.

V prípade predloženia vašich vyššie uvedených žiadostí budeme postupovať na základe žiadostí uvedených v právnych predpisoch a do jedného mesiaca vám poskytneme informácie o tom, že aké opatrenia sme vykonali na základe tvojej žiadosti.

f) Právo na odvolanie súhlasu:ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť nášho spracúvania pred odvolaním vášho súhlasu.

g) Právo podať sťažnosť: ak ste utrpeli porušenie práv v súvislosti s naším spracúvaním, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národný orgán pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií); Webová stránka: http://naih.hu; Poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefónne číslo: +36 (1) 391-1400

Okrem vyššie uvedených môžete pred Súdnou stolicou Hlavného mesta (Fővárosi Törvényszék) podať žalobu voči iSauna Design Kft v prípade porušenia ochrany osobných údajov.

h) Právo na námietku:

– Ak na základe vyššie uvedených vaše údaje spracúvame na základe spracúvania údajov založenej na oprávnenom záujme, osobitne môžete namietať voči spracúvaniu údajov z týchto oprávnených záujmov.

– Môžete tiež namietať proti spracúvaniu údajov na účely profilovania.

V prípade vašich námietok tieto vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.

9. Ako zabezpečujeme bezpečnosť tvojich údajov?

V záujme zabezpečenia bezpečnosti nami spravovaných údajov, ktoré sú platné pre každého nášho zamestnanca, a aplikujú a poznajú ich všetci naši zamestnanci.

Našich zamestnancov pravidelne školíme a preškolujeme ohľadom požiadaviek na bezpečnosť údajov a informácií.

Osobné údaje skladujeme na našom vlastnom centrálnom serveri, ku ktorému má prístup len mimoriadny okruh osôb a zamestnancov. Naše informačné systémy sú z času na čas, opätovne a pravidelne testované a kontrolované v záujme vytvorenia a udržiavania bezpečnosti údajov a IT bezpečnosti.

Kancelárske pracovné stanice sú chránené heslom, používanie cudzích dátových nosičov je obmedzená a je povolené len za bezpečných okolností, po kontrole.

Pravidelná a nepretržitá ochrana proti škodlivému softvéru, vzťahujúca sa na všetky systémy a prvky systémov spoločnosti je zabezpečená.

Počas projektovania, vývoja, testovania a prevádzkovania programov a aplikácií bezpečnostné funkcie spravujeme vo zvýšenej miere a oddelene.

Prístupové kľúče bezpečnostného systému (napr. heslo) uchovávame a poskytujeme šifrovaným spôsobom, zabezpečujeme ochranu údajov, týkajúcich sa bezpečnosti systému (napr. heslá, oprávnenia, denníky).

10. Čo robíme v prípade porušenia ochrany osobných údajov?

V súlade s právnymi predpismi porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa dostane na naše vedomie, oznámime dozornému orgánu a o porušeniach ochrany osobných údajov vedieme aj evidenciu. A v prípadoch určených v právnych predpisoch o ňom informujeme aj dotknutých používateľov.

11. Kedy a ako meníme toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Ak sa zmení rozsah spracúvaných údajov alebo iné okolnosti spracúvania údajov, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bude zmenené v súlade s GDPR do 30 dní a zverejnené na www.szaunagyartas.hu, www.kulteriszaunahaz.hu, www.isaunahome.hu a o zmene budeme informovať aj vo webovej predajni. Vždy si pozorne prečítajte zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, pretože obsahujú dôležité informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

V Budapešti, dňa 24. mája 2018.