Pro webové stránky a internetovou prodejnu společnosti iSauna Design Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Společnost iSauna Design Kft. (číslo v obchodním rejstříku: 08-09-032918; sídlo: 9174 Dunaszeg Liget utca 11.) v následujících poskytuje informace pro uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů na jím spravovaných internetových stránkáchwww.szaunagyartas.huwww.kulteriszaunahaz.hu, www.isaunahome.hu),  v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č.k 2016/679 (dále jen: GDPR).

Při vytváření nařízení Informací, společnost se zvláštním zřetelem přihlížela k nařízením uvedeným v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1212/2003. 2016/679 („Všeobecné nařízení o ochraně údajů“ nebo „GDPR“), v Zákoně o informačním sebeurčení a o svobodě informací č. CXII z roku 2011 (dále jen: „Infozákon“), v Zákoně z roku 2013. číslo V. o Občanském zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), dále v Zákoně č. XLVIII 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamní činnosti („Zákon o reklamní činnosti“), v Zákoně č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách souvisejících s informační společností, jakož i v Zákoně o účetnictví č. C. z roku 2000. (ohledem vystavování a uschování stvrzenek), v Zákoně č. CXIX. z roku 1995. o správě jmen a údajů o bydlišti s cílem výzkumu a přímého získávání obchodu, jakož i zákona č. 1/2003. VI z r. 1998 o prohlášení Úmluvy č. 108 ze Štrasburku ze dne 28. ledna 1981 o ochraně jednotlivců při automatizovaném zpracování osobních údajů, respektive v doporučeních „ONLINE PRIVACY ALLIANCE“.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů může společnost iSauna Design Kft. kdykoli, jednostranně změnit. Tyto Informace o zpracování osobních údajů budou zveřejněny na internetových stránkách www.szaunagyartas.huwww.kulteriszaunahaz.hu, www.isaunahome.hu. Tyto Informace o zpracování osobních údajů nabývají právní moci jejich zveřejněním.

  1. 1. Definice pojmů

1.1 Datový soubor: soubor údajů, zpracovávaných v jedné evidenci;

1.2 Zpracování údajů: jakákoli operace na osobních údajích nebo kombinace operací, jako je shromažďování osobních údajů, jejich zaznamenávání, systematizace, označování, uchovávání, transformace, úprava, používání, vyhledávání, přístup, používání, komunikace, přenos, šíření nebo zveřejňování jiným způsobem, sladění nebo propojení, omezení, vymazání a zničení, bez ohledu na použitou metodu.

1.3 Správce: ten, kdo určuje cíle a nástroje – samostatně nebo společně s jiným – cíle a nástroje zpracování údajů.

Pro služby uvedené v těchto informacích je správcem: • iSauna Design Kft. (Číslo v obch. rejstříku: 13-09-161868; sídlo: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. A. ép.) dále jen: „Správce“). Správce je hospodářská společnost zaregistrovaná v Maďarsku, která disponuje webovými stránkami a k nim příslušejícími platformami na sociálních médiích, které provozuje a vyvíjí sama, jakož i s webshopem.

1.4 Osobní údaj nebo údaj: jakýkoli údaj nebo informace, na základě které je možné uživatele, fyzickou osobu – přímým nebo nepřímým způsobem – identifikovat.

1.5 Zpracovatel: poskytovatel služeb, který jménem správce zpracovává osobní údaje.

1.6 Webová stránka/y: webové stránky provozované správcem a k webovým stránkám příslušející platformy na sociálních médiích.

1.7 Služba/y: služby poskytované správcem.

1.8. Použivatel: fyzická osoba, která během a v rámci využívání služeb poskytne svůj údaj uvedený v bodě 1.2. 2.

1.9. Zaměstnanec: fyzická osoba, která je s správcem v pracovněprávním vztahu nebo v jiném právním vztahu směřujícímu k výkonu práce.

1.10. Potenciální zaměstnanec: fyzická osoba, která se přihlašuje na pozici inzerovanou správcem.

1.11. Externí poskytovatel: partneři služeb třetích stran, využívaných správcem, pro které jsou nebo mohou být v zájmu zabezpečení jejich služeb přenášeny osobní údaje, respektive kteří pro správce mohou přenášet osobní údaje. Za externí poskytovatele se dále považují i ti poskytovatelé, kteří nespolupracují se správcem, ale prostřednictvím přístupu na webové stránky služeb, shromažďují údaje o poživatelích, které buď samostatně, nebo ve spojení s jinými údaji mohou být vhodné k identifikaci uživatele.

1.12. Informace: tyto Informace pro zpracování osobních údajů správce.

1.13. Zničení dat: celkové fyzické zničení nosiče dat, který obsahuje údaje;

1.14. Přenos osobních údajů: zpřístupnění údajů specifické třetí osobě;
 Zveřejnění údajů: zpřístupnění osobních údajů komukoli;

1.15. Vymazání údajů: učinění údajů nerozpoznatelným takovým způsobem, že jejich znovunastolení není možné;

1.16. Automatizovaný soubor údajů: soubor automaticky zpracovávaných údajů;

1.17. Strojní zpracování:  zahrnuje tyto operace, pokud jsou ty částečně nebo v celosti prováděny automatizovanými nástroji: ukládání údajů, logické nebo aritmetické operace s údaji, změna, vymazání, vyhledávání a šíření údajů.

1.18. Systém: soubor technických řešení, provozují stránky a služby správce a jeho partnerů, přístupné prostřednictvím internetu

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatelů

2.1. Pokud uživatel navštíví webovou stránku, systém správce automaticky zaznamená IP adresu uživatele.

2.2 Na základě rozhodnutí poživatele může správce v souvislosti s využíváním služeb dostupných přes webové stránky zpracovávat následující údaje: jméno, adresa bydliště, adresa přechodného pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie obličeje, identifikační číslo klienta evidované u správce, obsah telefonického rozhovoru uskutečněného se správcem.

2.3 Pokud uživatel odešle zprávu (např. e-mail, čtenářskou poštu) do služby nebo zavolá do služby, v tom případě správce uloží adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo uživatele, čas volání, a zpracovává je v míře a v době potřebné pro poskytování služeb.

2.4 Správce zpracovává tyto osobní údaje přednášejících a účastníků jím organizovaných akcí: jméno, akademický titul (dr., prof., atd.), e-mailová adresa, pozice, telefonní číslo, druhé telefonní číslo, název podniku, se kterým je ve vztahu, zájem o odvětví a činnosti, členské právní vztahy opravňující ke slevám, životopisné údaje přednášejících.

2.5 Správce zpracovává v souvislosti s ad hoc losováním o výhry, které uskutečňuje, tyto osobní údaje: jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, zaměstnání, příslušnost k penzijnímu fondu a název příslušného penzijního fondu, osobní údaje uvedené v inzerátu výherní soutěže.

2.6 V souvislosti se službou internetového obchodu může správce zpracovávat následující osobní údaje: jméno, adresa bydliště, adresa přechodného pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, jakož i osobní údaje týkající se fakturačního jména a adresy, které uživatel poskytl pro účely fakturace, a osobní údaje týkající se produktů vybraných k nákupu a zvoleného způsobu platby.

2.7 Správce v souvislosti se svými smlouvami může zpracovávat jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu zákonného nebo pověřeného zástupce strany, se kterou uzavírá smlouvu.

2.8 Bez ohledu na výše uvedené může poskytovatel služeb, který technicky souvisí s provozem služeb, vykonávat zpracovatelské činnosti na jedné z webových lokalit, aniž by o tom informoval správce. Taková činnost se nepovažuje za zpracování osobních údajů prováděnou správcem. Správce vynaloží maximální úsilí k tomu, aby takovému zpracování zabránil a identifikoval jej.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme, jak dlouho, k čemu je používáme a na základě jakého oprávnění?

Právní podklady našeho zpracování jsou:

a) na základě § 6. odst. 1. písm. a) GDPR dobrovolný souhlas poživatele se zpracováním osobních údajů, založený na vhodných informacích (dále jen: Souhlas);

b) na základě bodu § 6. odst. 1. písm. b) GDPR je zpracování údajů potřebné pro plnění takové smlouvy, v níž je uživatel jako subjekt údajů jednou ze stran (dále jen: Plnění smlouvy)

c) na základě § 6. odst. 1. písm. c) GDPR je zpracování údajů potřebné pro plnění právní povinnosti vztahující se na správce (jako například plnění účetních, účetních povinností – dále jen: Plnění právních povinností)

d) na základě § 6. odst. 1. písm. f) GDPR je zpracování údajů potřebné pro uplatnění oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (dále jen: Oprávněný zájem)

e) povolení ke zpracování osobních údajů, které je zajištěno prostřednictvím § 13/A. zákona CVIII. z roku 2001. o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách souvisejících s informační společností (Zákon o elektronických službách), na jejímž základě lze bez povolení uživatele zpracovávat fyzické osobní identifikační údaje uživatelů (jméno, rodné jméno, rodné jméno matky, místo a datum narození) a adresa bydliště za účelem vytvoření smlouvy směřující na poskytování služeb souvisejících s informační společností, určení modifikace jejího obsahu, sledování jejího plnění, fakturování poplatků, které z ní pocházejí, jakož i uplatnění souvisejících pohledávek, dále lze bez souhlasu uživatele zpracovávat fyzické osobní identifikační údaje, adresu bydliště, jakož i údaje vztahující se na dobu, dobu trvání a místo využívání služby, za účelem fakturování poplatků pocházejících ze smlouvy směřující k poskytování služby související s informační společností (dále jen: Zákon o elektronických službách).

Zvláště každý právní podklad zpracovávání osobních údajů v níže uvedených určujeme podle jednotlivých kategorií údajů a cílů zpracování údajů, s odkazováním na výše uvedený seznam.

3.1. V případě zpracování osobních údajů v souvislosti s obecným používáním webových stránek provozovaných společností iSauna Design Kft.

ABCDEF
Subjekt údajůKategorie údajůZdroj údajůÚčel zpracování údajůPrávní základ zpracování osobních údajůTrvání zpracování osobních údajů
Registrovaný uživatelIdentifikátor provedené transakcepocházející od subjektu údajůVytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy Fakturování poplatků vyplývajících ze smlouvy Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): § 13/A. zákona o elektronických službách   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR   V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyV době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.
Suma provedené transakcepocházející od subjektu údajůVytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy Fakturování poplatků vyplývajících ze smlouvy Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): § 13/A. zákona o elektronických službách   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod b): Plnění právních povinností podle § 6. odst. 1. písm. c) GDPR – vystavení faktury   V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyPro plnění smlouvy a fakturaci 8 let od data vymazání ze strany uživatele (důvod: fakturační údaje).
Předmět provedené transakce (zakoupený produkt, služba)pocházející od subjektu údajůVytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy Fakturování poplatků vyplývajících ze smlouvy Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): § 13/A. zákona o elektronických službách   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod b): Plnění právních povinností podle § 6. odst. 1. písm. c) GDPR – vystavení faktury   V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyPro plnění smlouvy a fakturaci 8 let od data vymazání ze strany uživatele (důvod: fakturační údaje).  
Doručovací adresapocházející od subjektu údajůVytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a): § 13/A. zákona o elektronických službách   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod b): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyV době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.
Fakturační jméno a adresapocházející od subjektu údajůVytvoření, určení obsahu, modifikace, plnění smlouvy Fakturování poplatků vyplývajících ze smlouvy Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): § 13/A. zákona o elektronických službách   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR   V případě cílů uvedených ve sloupci D bod b): Plnění právních povinností podle § 6. odst. 1. písm. c) GDPR – vystavení faktury   V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyPro plnění smlouvy a fakturaci 8 let od data vymazání ze strany uživatele (důvod: fakturační údaje).    
GPS souřadnice, pokud je uživatel povolilSbírány z mobilního zařízeníProfilování – zobrazování behaviorální reklamy, pochopení preferencí zákazníkůSouhlas podle § 6. odst. 1. písm a) GDPRDo odvolání souhlasu.

Poskytnutí údajů označených *-kou je povinné, bez nich není možné používání, poskytnutí těchto údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy.

Uživatel může vznést námitku proti zpracování údajů na základě výše uvedeného oprávněného zájmu zasláním e-mailu společnosti iSauna Design Kft. na tuto e-mailovou adresu: info@szaunagyartas.hu

Správcem je společnost iSauna Design Kft.

4. Osobní údaje zpracovaná specificky podle služeb v rámci jednotlivých služeb webových stránek a webshopu provozovaných společností iSauna Design Kft.

4.1. Registrace platební karty v rámci jednotlivých služeb webových stránek a webshopu provozovaných společností iSauna Design Kft.

ABCDEF
Subjekt údajůKategorie údajůZdroj údajůÚčel zpracování údajůPrávní základ zpracování osobních údajůTrvání zpracování osobních údajů
Registrovaný uživateljméno uvedené na platební kartě*pocházející od subjektu údajůa) Uzavření, vymezení, změna a plnění smlouvy b) Identifikace uživatele c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyV době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.
číslo platební karty*pocházející od subjektu údajůa) Uzavření, vymezení, změna a plnění smlouvy b) Identifikace uživatele c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyV době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.
datum platnosti platební karty*pocházející od subjektu údajůa) Uzavření, vymezení, změna a plnění smlouvy b) Identifikace uživatele c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyV době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.
název banky, která kartu vydalapocházející od subjektu údajůa) Uzavření, vymezení, změna a plnění smlouvy b) Identifikace uživatele c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyV době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.
CVV/CVC kód karty *pocházející od subjektu údajůa) Uzavření, vymezení, změna a plnění smlouvy b) Identifikace uživatele c) Uplatnění pohledávek a práva, prevence a řešení podvodůV případě cílů uvedených ve sloupci D bod a) a b): Plnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPR V případě cílů uvedených v sloupci D bod c): § 6. odst. 1. písm f.) GDPR – Oprávněné zájmyV době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.
název platební kartypocházející od subjektu údajůa) Uzavření, vymezení, změna a plnění smlouvyPlnění smlouvy dle § 6. odst. 1. písm. b) GDPRV době trvání povinnosti podle právních předpisů, respektive oprávněného zájmu.

Poskytnutí údajů označených * -kou je povinné, bez nich není možné provést registraci platební karty.

Uživatel může vznést námitku proti zpracování údajů na základě výše uvedeného oprávněného zájmu zasláním e-mailu společnosti iSauna Design Kft. na tuto e-mailovou adresu: info@szaunagyartas.hu

Správcem je společnost iSauna Design Kft.

5. Jaké údaje o vás shromažďujeme automaticky, proč profilujeme vaše údaje a jaké důsledky to pro vás může mít?

Jakými nástroji a jaké údaje o vás sbíráme automaticky?

V rámci používání webových stránek a webshopu provozovaných společností iSauna Design Kft. používáme malé programy, takzvané koláčky nebo cookies a podobné technologie na mobilních zařízeních uživatelů, abychom napomáhali při identifikaci a napomáhali při rozpoznání údajů uživatele.

Při návštěvě webové stránky a využívání služeb umisťujeme ve webovém prohlížeči uživatele a v e-mailech na HTML základě cookies, v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Obecně je cookie takový malý soubor, který je stvořen písmeny a číslovkami, které z našeho serveru odešleme na nástroj uživatele. Soubory cookies umožňují rozpoznat, kdy se uživatel naposledy přihlásil na webové sídlo, přičemž hlavním účelem souboru cookie je umožnit uživateli přístup k personalizovaným nabídkám, reklamám, které personalizují zkušenosti uživatele při používání webového sídla a vyjadřují jeho osobní potřeby.

5.2. Účel cookies, používaných poskytovatelem:

a) Bezpečnost: podpora a umožnění bezpečnosti a podporování poskytovatele při rozpoznání činnosti s porušením právních předpisů.

b) Preference, vlastnosti a služby: cookies dokáží uživateli říci, který jazyk uživatel preferuje, jaké jsou komunikační preference uživatele, pomáhají uživateli vyplnit formuláře na webu a usnadňují je.

c) Reklama: Poskytovatel může použít cookies k tomu, aby uživateli zobrazoval relevantní reklamu na webu i mimo něj. Soubory cookie mohou být také používány k zobrazení toho, zda uživatelé, kteří viděli reklamu na webu, následně navštívili web inzerenta. Podobně i obchodní partneři Poskytovatele mohou používat cookies k určení toho, zda Poskytovatel zobrazil na Webové stránce jejich reklamu a tato reklama měla jaký výsledek, ak zasílání informací poskytovateli služeb o tom, jak se uživatel chová ve vztahu k reklamám. Poskytovatel může spolupracovat i s takovým partnerem, který uživateli na webové stránce nebo mimo ni zobrazí reklamu následně poté, co uživatel navštívil webovou stránku tohoto partnera.

d) Výkon, analytika a výzkum: takové cookies pomáhají poskytovateli služeb pochopit, jak webová loalita funguje na různých místech. Poskytovatel může používat také cookies, které webovou stránku vyhodnocují, zlepšují, studují, včetně produktů, funkcí a služeb, když uživatel přistupuje na web z jiných webových lokalit nebo zařízení, jako je počítač nebo mobilní zařízení uživatele.

5.3. Typy cookies, používaných poskytovatelem:

a) analytika, sledovací cookies;

b) session cookies: která fungují jen dokud trvá pracovní postup (obvykle daná návštěva na webové stránce nebo pracovní postup v prohlížeči);

c) trvalé cookies:  pomáhají rozpoznat uživatele jako stávajícího uživatele, čímž usnadňují návrat na web bez nutnosti opětovného přihlášení. Po přihlášení uživatele zůstane trvalý soubor cookie v prohlížeči uživatele a web jej může přečíst, když se uživatel vrátí na web.

Adobe Flash je jiná technologie, která disponuje funkcí rovnocennou s cookies. Adobe Flash je schopní uložit data na zařízení uživatele. Ne každý prohlížeč ale umožňuje odstranění Adobe Flash cookies. Uživatel může omezit nebo blokovat Adobe Flash cookies přes webovou stránku Adobe. Pokud je uživatel omezí/blokuje, může se stát, že některé funkce webové stránky nebudou použitelné.

5.4. Cookies používané třetími stranami:

Spolehliví partneři napomáhají Poskytovateli při zobrazování reklam na Webové stránce a mimo ni, a také poskytovatelé analytiky, jako jsou Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComStore mohou na nástroji uživatelé umístit cookie.

Uživatelé mohou zakázat používání Google cookies na stránce sloužící k vypnutí Google reklam.

Na odkazu http://www.networkadvertising.org/choices/ je možnost na zakázání cookies i jiných externích poskytovatelů.

5.5. Kontrola a správa souborů cookie:

Většina internetových prohlížečů umožňuje, aby uživatelé kontrolovali prostřednictvím nastavení používání cookies. Pokud však uživatel omezí používání souborů cookie na webu, může to zhoršit uživatelský zážitek, protože již nebude přizpůsoben uživateli. Uživatel kromě toho může zakázat i ukládání nastavení šitých na míru, jako jsou například přihlašovací informace.

Pokud uživatel nechce, aby poskytovatel služeb při návštěvě webu používal soubory cookies, může v nabídce nastavení odmítnout používání určitých souborů cookies. Aby poskytovatel získal informace o tom, že uživatel zakázal používání jednotlivých cookies, poskytovatel umístí na zařízení uživatele zákazové cookie, proto poskytovatel bude vědět, že nemůže umisťovat cookies tehdy, když uživatel při příští příležitosti navštíví webovou stránku. Pokud si uživatel nepřeje dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče ve svém počítači. Pokud uživatel používá Webovou stránku beze změny nastavení, poskytovatel k tomu přihlíží tak, že uživatel na webové stránce souhlasí s odesíláním jakýchkoli cookies. Webová stránka bez cookies nefunguje správně.

Další informace o souborech cookies včetně jejich typů, zpracování a mazání naleznete na stránce wikipedi.org nebo na internetové stránce www.allaboutcookies.org, nebo www.aboutcookies.org.

Uživatelé mohou cookies regulovat a povolovat i na následujícím odkazu: https:www.aboutads.info/choices a https://www.youronlinechoices.eu.

6. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a kdo má k nim přístup?

Správce

Správcem vašich údajů, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, je společnost iSauna Design Kft., jejíž kontaktní údaje a údaje o společnosti jsou uvedeny níže:

iSauna Design Kft.

Číslo v obchodním rejstříku: 13-09-161868

Daňové číslo: 24386106-2-43

Sídlo: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1. Budova A.

Poštovní adresa: HU-9174 Dunaszeg, Liget út 11

Zástupce: Márk Balázs jednatel (kontakty: +36 70 310 8090, balazs.mark@szaunagyartas.hu)

E-mailová adresa: info@szaunagyartas.hu

Telefonní číslo: +23 428 914

Ze strany společnosti iSauna Design Kft. mají k vašim údajům přístup zaměstnanci společnosti v tom rozsahu, který je bezprostředně potřebný pro výkon jejich práce. Oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům jsou uvedena v přísných interních normách.

Zpracovatelé

Pro účely zpracování údajů může společnost iSauna Design Kft. v souladu se vztahujícími se nařízeními prostřednictvím písemné dohody pověřit zpracovatele, a v nezbytném rozsahu může vaše údaje přenést kterémukoli takto zapojenému zpracovateli. Údaje potřebné ke kontaktování (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) a jakékoli informace o budoucích průzkumech veřejného mínění a průzkumech trhu, které poskytnete, se zpracovávají společně (ne odděleně nebo anonymně).

7. Kdo je zodpovědnou osobou společnosti iSauna Design Kft. a jaké jsou její kontakty?

Společnost iSauna Design Kft. na základě právních předpisů není povinna ke jmenování nebo zaměstnávání odpovědné osoby pro ochranu osobních údajů.

8. Jaká jsou vaše práva týkající se zpracování vašich osobních údajů a jak zajistíme, abyste je mohli uplatnit?

a) Právo na přístup: můžete požádat o informace o tom, jaké údaje zpracováváme, k jakému účelu, jak dlouho, komu je poskytujeme a odkud údaje zpracováváme.

b) Právo na opravu: pokud se vaše údaje změní nebo jsou nesprávně zaznamenány, můžete požádat o jejich opravu, doplnění nebo objasnění.

c) Právo na vymazání:  v případech stanovených zákonem nás můžete požádat o vymazání námi zpracovávaných vašich osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracovávání osobních údajů: v případech stanovených zákonem nás můžete požádat o omezení zpracovávání osobních údajů.

e) Právo na přenos osobních údajů: můžete požádat o přenos vašich osobních údajů, využitím tohoto svého práva můžete požádat, abychom vám poskytli vaše údaje v kategoriích stanovených zákonem nebo je na základě vaší zvláštní žádosti a povolení přenesli přímo jinému poskytovateli služeb, kterého jste určili.

V případě předložení tvých výše uvedených žádostí budeme postupovat na základě žádostí uvedených v právních předpisech a do jednoho měsíce ti poskytneme informace o tom, že jaká opatření jsme provedli na základě tvé žádosti.

f) Právo na odvolání souhlasu: zpracováváme-li vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž je dotčena zákonnost našeho zpracování před odvoláním vašeho souhlasu.

g) Právo podat stížnost: pokud jste utrpěli porušení práv v souvislosti s naším zpracováním, máte právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací); Webová stránka: http://naih.hu; Poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonní číslo: +36 (1) 391-1400

Kromě výše uvedených můžete před Soudní stolicí Hlavního města (Fővárosi Törvényszék) podat žalobu proti iSauna Design Kft v případě porušení ochrany osobních údajů.

h) Právo na námitku:

– Pokud na základě výše uvedených vaše údaje zpracováváme na základě zpracování údajů založené na oprávněném zájmu, zvláště můžete namítat vůči zpracování údajů z těchto oprávněných zájmů.

– Můžete také namítat proti zpracování údajů pro účely profilování.

V případě vašich námitek tyto vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

9. Jak zajišťujeme bezpečnost vašich údajů?

V zájmu zajištění bezpečnosti námi spravovaných údajů, které jsou platné pro každého našeho zaměstnance, a aplikují a znají je všichni naši zaměstnanci.

Našich zaměstnanců pravidelně školíme a přeškolit ohledně požadavků na bezpečnost údajů a informací.

Osobní údaje skladujeme na našem vlastním centrálním serveru, ke kterému má přístup pouze mimořádný okruh osob a zaměstnanců. Naše informační systémy jsou čas od času, znovu a pravidelně testovány a kontrolovány v zájmu vytvoření a udržování bezpečnosti dat a IT bezpečnosti.

Kancelářské pracovní stanice jsou chráněny heslem, používání cizích datových nosičů je omezeno a je povoleno jen za bezpečných okolností, po kontrole.

Pravidelná a nepřetržitá ochrana proti škodlivému softwaru, vztahující se na všechny systémy a prvky systémů společnosti je zajištěna.

Během projektování, vývoje, testování a provozování programů a aplikací bezpečnostní funkce spravujeme ve zvýšené míře a odděleně.

Přístupové klíče bezpečnostního systému (např. heslo) uchováváme a poskytujeme šifrovaným způsobem, zajišťujeme ochranu údajů, týkajících se bezpečnosti systému (např. hesla, oprávnění, deníky).

10. Co děláme v případě porušení ochrany osobních údajů?

V souladu s právními předpisy porušení ochrany osobních údajů do 72 hodin poté, co se dostane na naše vědomí, oznámíme dozorčímu orgánu a o porušeních ochrany osobních údajů vedeme i evidenci. A v případech stanovených v právních předpisech o něm informujeme i dotčené subjekty údajů.

11. Kdy a jak měníme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů?

Pokud se změní rozsah zpracovávaných údajů nebo jiné okolnosti zpracování údajů, toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude změněno v souladu s GDPR do 30 dnů a zveřejněno na www.szaunagyartas.hu, www.kulteriszaunahaz.hu, www.isaunahome.hu ao změně budeme informovat i ve webové prodejně. Vždy si pozorně přečtěte změny ve Prohlášení o ochraně osobních údajů, protože obsahují důležité informace o zpracování vašich osobních údajů.

V Budapešti, dne 24. května 2018.